Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl oraz jego tematykę od dnia 21.09.2010.

Definicje:
OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl - regionalny serwis informacyjny i jego podserwisy z siedzibą pod adresem:
Rynek 24, 55-200 Oława. e-mail: osi_olawa@gazeta.pl.

Użytkownik -osoba korzystająca z mechanizmów publikacji, zarejestrowana lub nie zarejestrowana w serwisie OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl.

Publikacja materiałów tekstowych i graficznych - ogólne udostępnienie w sieci internet przez użytkownika: artykułów, , cytatów, komentarzy, postów, opinii, ocen, zdjęć, skanów, grafik, avatrów, animacji itp w ramach dostępnych mechanizmów OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl.

I. Tematyka - Region Ziemi Oławskiej w granicach administracyjnych (powiat oławski) oraz jago obecni i byli mieszkańcy.

II. Korzystanie przez użytkownika z mechanizmów publikacji materiałów tekstowych i graficznych serwisu OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl jest równoznaczne dla OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl ze znajomością przez użytkownika niniejszego regulaminui jest równoznaczne z udzielniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich publikacji przez serwis OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl.

III. Serwis OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl gwarantuje użytkownikom prawo do wolności słowa w postaci publikacji materiałów tekstowych i graficznych zgodnie z art. 54 Konstytucji RP pod warunkiem, że jego publikacje nie naruszają prawa funkcjonującego na terytorium RP i niniejszego regulaminu.

IV. Serwis daje użytkownikowi pełną swobodę wyboru sposobu korzystania z usług świadczonych przez serwis OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl (użytkownik zarejestrowany lub tryb "gość").

V. Dane użytkownika określone podczas rejestracji będą przetwarzane przez OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl jedynie w granicach niniejszego regulaminu i koniecznych do funkcjonowania OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl. Dane te nie będą udostępniane przez OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl osobom trzecim.

VI. OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl działa w/g zasady dobrej wiary akceptując publikację materiałów tekstowych i graficznych użytkowników przyjmując, że działają oni dla dobra innych użytkowników oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

VII. Administrator OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl ma prawo do modyfikacji, zawieszania lub usuwania publikacji użytkownika w przypadku gdy zawiera ona:

1. wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne oraz obraĽliwe także wykropkowane, przekręcone, w językach obcych,
2. cały tekst lub większość tekstu opublikowany jest z użyciem wielkich liter,
3. treści sugerujące, że są autorstwa administratora lub moderatora OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl,
4. treści nie związane z tematyką serwisu,
5. treści niezwiązanej z tematem publikacji OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl lub publikacji innego użytkownika,
6. treści wzywające do nienawiści i reprezentujące skrajne opinie polityczne lub religijne,
7. treści zawierające bezpośrednie odnośniki do zewnętrznych stron www i elementów ,
8. materiały tekstowe i graficzne, które są własnością osób trzecich, lub naruszają prawo do publikacji ich wizerunku,
9. treści zawierające kod lub fragmenty kodów języków programowania,
10. treści dublowane, multiplikowane przez użytkownika,
11. treści o charakterze reklamowym lub kryptoreklamowym,
12. treści o charakterze sondy lub rankingu będąca pretekstem do publikacji treści o charakterze reklamowym lub kryptoreklamowym,
13. treść niezrozumiałą lub rażąco łamiącą zasady pisowni języka polskiego,
14. treści zawierające dane osobowe (adresy, adresy e-mail, nr tel.),
15. treści zawierające nazwiska osób prywatnych,
16. treści zawierających nazwiska osób publicznych, których tematyka nie obejmuje czasu wykonywania zawodu lub wypełniania obowiązków zawodowych,
17. treści naruszających wizerunek OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl,
18. treści będące dyskusją z administratorem lub punktami regulaminu,
19. treści zawierających osobiste uwagi do administratora lub innych użytkowników,
20. treści sugerujące innym użytkownikom działania OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl na ich szkodę,
21. uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych i innych wynikających z zasad pisowni języka polskiego.

VIII Administrator OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl ma prawo do czasowego lub stałego ograniczenia dostępu przez użytkownika do mechanizmów publikacji OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl w postaci blokowania NICU lub adresu IP w przypadku gdy:

1. użytkownik kilkakrotnie złamie punkt VII regulaminu,
a. zawieszenie czasowe - 3 krotne złamanie regulaminu,
b. usuniecie / blokada - w przypadku konieczności 3 zawieszenia czasowego,

2. Jego NICK w trybie "gość" sugeruje konkretny podmiot lub osobę, której nie można potwierdzić,
3. Jego dane podane podczas rejestracji sugerują, że jest konkretnym podmiotem lub osobą , której nie można potwierdzić,
4. w przypadku gdy użytkownik publikując materiały tekstowe i graficzne sugeruje innym użytkownikom OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl, że ich autorem jest więcej niż jedna osoba,
5. gdy użytkownik uprawia troling destabilizując działanie OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl.

IX. Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie jego praw przez innego użytkownika w formie pisemnej lub mailowej w sposób nie budzący wątpliwości co do rzeczywistej tożsamości zgłaszającego naruszenie praw.

X. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji administratora w terminie 7 dni od daty modyfikacji, zawieszania, usunięcia publikacji lub czasowego lub stałego ograniczenia dostępu przez użytkownika do mechanizmów publikacji OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl w formie pisemnej lub mailowej w sposób nie budzący wątpliwości co osoby składającej odwołanie.

XI. Użytkownik ma prawo do zgłaszania uwag co do funkcjonowania mechanizmów publikacji OSI.OLAW.PL propozycji nowych i modyfikacji punktów regulaminu w formie mailowej.

XII. OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl ma prawo do zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu OSI - OLAWA.INFO, SPORT - OLAWA.INFO, oCity.pl będzie informować użytkowników o jego zmianie - w postaci odpowiednich komunikatów w samym serwisie lub mailowo w przypadku użytkowników zarejestrowanych.

Zapoznaj się także z polityką prywatności Serwisu. Dowiedz się jak przetwarzane sę dane osobowe i jaki sposób możesz mieć do nich dostęp i jak je edytować.

oCity 2012 - 2018 | polityka prywatności | regulamin