data publikacji: 2013-11-29

HISTORIA ROD im. B. Chrobrego w OławieI. Ogród „Odra”

W wyniku bardzo dużego zapotrzebowania na ogródki działkowe w Oławie w latach 1977 - 1983 w Oławie powstawały nowe ogrody działkowe. Chętnych na działki było bardzo dużo. Największym zespołem ogrodów działkowych w Oławie zarządzał ówczesny Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. Staszica w Oławie. To właśnie w tym zespole ogrodów zaczął „rodzić” się obecny ROD im. B. Chrobrego.
Decyzją ówczesnego Naczelnika Miasta Oława Pana Michała Wąsiewicza z dnia 6 kwietnia 1978r. przekazano 85 000m2 powierzchni za Odrą pod pracownicze ogrody działkowe. Teren ten został przekazany Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 3 maja 1978r. przez ówczesny Rejonowy Zarząd Gospodarki Terenami w Oławie. Przejmującym ten teren był ówczesny Zarząd Wojewódzki Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17 w osobie Pana Aleksego Sadowskiego. Ze strony Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. Staszica w Oławie protokół podpisał ówczesny Przewodniczący Zarządu POD Pan Władysław Sławski i Wojciech Witkowski jako Skarbnik.
Równolegle z przeprowadzaniem tych formalności Zespół Usług Projektowych w Oławie już od 1977r. opracowywał kosztorysowy projekt budowy ogrodu z uwzględnieniem geodezyjnego rozplanowania działek, alejek, dróg dojazdowych i małej architektury. Projekt ten został przekazany do Urzędu Miejskiego w marcu 1978r.
W tym samym czasie Zarząd POD im. Staszica sporządzał listy kandydatów na działkowców tego ogrodu. Całkowity koszt zorganizowania tego ogrodu wynosił /przed denominacją/ 6 492 081 zł.
Obecny ogród noszący nazwę „Odra” rozpoczął swoją aktywność, a działkowcy cały rok 1978 przeznaczyli na zagospodarowywanie swoich działek. Rok 1978 to data powstania ogrodu „Odra” z 240 działkami pod zarządem Zarządu POD im. Staszica w Oławie.
Zainteresowanie działkami było tak duże, że po sporządzeniu listy działkowców i wręczeniu przydziałów, pozostało jeszcze bardzo dużo chętnych na działki i Zarząd POD im. Staszica zmuszony był już do planowania zorganizowania w przyszłości następnego ogrodu.

II. Ogród „Róża”

W wyniku powiększającej się ilości chętnych Oławian na działki, jesienią 1982r. Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. Staszica podjął wysiłki zmierzające do uzyskania następnych terenów pod zorganizowanie kolejnego ogrodu. W dniu 13 października 1982r. wystąpił z pismem Nr 327/82 do Rejonowego Zarządu Gospodarki Terenami w Oławie o przekazanie na rzecz POD im. Staszica gruntów o powierzchni 6,36 ha. Już 2 listopada 1982r. Naczelnik Miasta Oława Pan Michał Wąsiewicz wydał Decyzję o przekazaniu dla POD im. Staszica terenu wskazanego we wniosku. A już w dniu 22 grudnia 1982r, została wydana decyzja o budowie kolejnego ogrodu wraz z planem zagospodarowania i kosztorysem /przed denominacją/w kwocie 3 087 809 zł. Plan zagospodarowania przewidywał urządzenie na tej powierzchni 180 działek. Ogród ten przyjął nazwę „Odrodzenie”. Nowi działkowcy otrzymywali działki w drodze losowania. Wiosną 1983r. działkowcy tego ogrodu rozpoczęli ciężką pracę na swoich zaperzonych działkach, ale do jesieni działki zmieniały się i przypominały ogródki.
W dniu 24 września 1983r. Zarząd POD im. Staszica zorganizował zebranie ogólne użytkowników działek tego ogrodu. Zebraniu przewodniczył ówczesny Prezes Zarządu Jan Ekiert. Oprócz informacji ogólnych i organizacyjnych, na zebraniu tym wybrano gospodarza ogrodu w osobie Henryka Szałańskiego i 4 osobową tzw. Społeczną Radę Ogrodu dla wypełniania określonych zadań wskazywanych przez Zarząd. Na zebraniu tym wybrano też 9 delegatów na Walne Zebranie. Na szczególną uwagę zasługuje działalność ówczesnego gospodarza i organizatora powstającego ogrodu Pana Henryka Szałańskiego. Zarząd POD im. Staszica ustanawiając gospodarza ogrodu przerzucił na Niego całą odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie nowopowstającego ogrodu. To Pan Henryk Szałański organizował grodzenie ogrodu, wytyczanie skosów u zbiegu obwodnicy i bocznych alejek, oraz organizację „korytowania” obwodnicy oraz utwardzania dostarczanym żużlem przy współpracy kilku działkowców operującymi łopatami, szuflami i grabiami. Zasługi Pana Henryka Szałańskiego i Jego bezgraniczne zaangażowanie przy organizacji i funkcjonowaniu tego ogrodu przez kilka kolejnych lat są niepodważalne i nie do przecenienia. Pan Henryk Szałański w pełni zasługuje na najwyższe honorowe odznaczenie przez PZD.

III. Okres przejściowy.

Ogrody „Odra” i „Odrodzenie” funkcjonowały w strukturze POD im. Staszica do roku 1985. Z uwagi na to, że Zarząd POD zarządzał zbyt dużą ilością działek i czynił to z bardzo dużymi trudnościami i kłopotami w 1985 r. doszło do wydzielenia ogrodów „Odra”i „Odrodzenie” ze struktur POD im. Staszica i powołanie nowego Zarządu. Nowy ogród przyjął nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy im. B. Chrobrego w Oławie. Pierwszym Prezesem nowego Zarządu został Józef Różyński.
Funkcjonowanie nowego Zarządu rozpoczęło się od poważnych kłopotów lokalowych, gdyż po wydzieleniu obydwu ogrodów nie zapewniono lokalu do prowadzenia statutowej działalności. Nowy Zarząd poszukiwał lokalu do wykorzystania na ten cel. Z uwagi na to, że jednym z działkowców był ówczesny szef OCKF Pan Mieczysław Walas i mógł okresowo udostępnić nieodpłatnie jedno pomieszczenie w drewnianym baraku przy ulicy Nadbrzeżnej, więc Zarząd miał „dach nad głową” na czas nikomu nie znany. W każdej chwili Zarząd wraz z dokumentacją mógł być wyproszony. Po kilku miesiącach poprawiły się warunki pracy Zarządu, bo udostępniono Zarządowi jedno pomieszczenie w budynku obok na pierwszym piętrze. Po kilku miesiącach tułaczki Zarząd POD im. B. Chrobrego uzyskał od Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Oławie dwa pomieszczenia z WC w piwnicy w klatce 102 przy ul. B. Chrobrego po wykwaterowanej jednostce ORMO. W udostępnionym częściowo odpłatnie przez S.M. „Odra” pomieszczeniu Zarząd pracował do czasu przebudowania altany na budynek administracyjny na terenie ogrodu „Odra”. W najtrudniejszym czasie dla Zarządów przez lata bez swojej stałej siedziby tj. od wydzielenia ogrodów „Odra” i „Odrodzenie” z POD/ROD im. Staszica Zarządami kierowali: Józef Różyński, Stanisław Konarski, Adam Surdel, Roman Sorbian i Janina Szymańska. W czasie prezesury Adama Surdela zmieniono nazwę ogrodu „Odrodzenie” na „Róża”.
W dniu 27 maja 1998r. Zarząd ROD im. B. Chrobrego otrzymał z OZPZD pismo L. dz. 1002/98 informujące, że z dniem 26 05.1998r. zostaje przekazane w użytkowanie wieczyste 14,5835 ha powierzchni ogrodów wraz z Aktem Notarialnym Repertorium A nr 2359/1998, oraz informację o wpisaniu do Księgi Wieczystej nr 26630.
W czasie prezesury Romana Sorbiana w ogrodzie „Odra” została przebudowana altana na budynek administracyjny zwany Domem Działkowca, który w dniu 23 września 1998r. został oddany do użytku. Był to bardzo ważny moment w trudnej historii tego ogrodu. W uroczystości oddania do użytku Domu Działkowca uczestniczyli: Burmistrz Miasta Oławy Pan Waldemar Wiązowski, Prezes OZPZD Pan Janusz Moszkowski i inni zaproszeni goście. Tradycyjnego pokropienia budynku święconą wodą dokonał śp. ks. prof. Waldemar Irek. Uroczystość uświetnił znany zespół pieśni i tańca „Porębiok”. W dniu 19 września 2003r. na ścianie Domu Działkowca umocowano tablicę upamiętniającą dzień oddania Domu Działkowca do użytku wybudowanego w znacznej części czynem społecznym samych działkowców.
Dom Działkowca budowany był w czynie społecznym działkowców, jednakże przy znacznym wsparciu finansowym OZPZD w kwocie 10 000 zł. Do najbardziej aktywnych i zaangażowanych działkowców należeli: Roman Sorbian pełniący funkcję Prezesa Zarządu i głównego „motorniczego” tego przedsięwzięcia, bardzo aktywny i pracowity śp. Jan Smoliński pełniący funkcję Gospodarza Ogrodu, Zofia Smolińska żona Jana Smolińskiego wspomagająca męża Jana przy organizowaniu przez wiele lat jesienią dostaw obornika dla działkowców i inicjatorka i jednocześnie prowadząca przez kilka lat kronikę ogrodową, Włodzimierz Ziętek użytkownik działki nr 16 „Odra”, Jerzy Polak użytkownik działki nr 19 „Odra”, śp. Stanisław Gawlik, Jan Kotliński użytkownik działki nr 208 „Odra”, śp. Franciszek Kowalczyk, śp. Adam Kaczmarek wieloletni gospodarz ogrodu „Odra”, zawsze bardzo zaangażowany i oddany sprawom ogrodów Jan Kowalczyk użytkownik działki nr 81 „Odra” i inni.
Od czasu wybudowania Domu Działkowca Zarząd zaczął organizować Dni Działkowca w swoim pomieszczeniu i terenie przy Domu Działkowca.

IV. Czasy współczesne.

Rok 2005 to rok szczególny dla polskich działkowców. 8 lipca 2005r. Sejm uchwalił nową ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Od tego czasu zdawało się, że polscy działkowcy będą korzystać z sielanki jaką daje ta ustawa i spokojnie bez stresów żyć, pracować i wypoczywać na swoich działkach. Jednak niestety tu i ówdzie pojawiały się głosy o wyjątkowym uprzywilejowaniu działkowców. Lobby deweloperskie i inne podmioty gospodarcze rozpoczęły istną krucjatę przeciwko polskim działkowcom, zmierzającą do zmiany ustawy o ROD. Główny impuls do podważania istoty ustawy o ROD dał I Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego podważający konstytucyjność najpierw kilku artykułów a następnie przeważającej części ustawy o ROD. Potem poszły następne wnioski złożone przez Marszałka Sejmu i inne ważne instytucje państwowe. Działkowcy rozpoczęli „bój” o istnienie ogrodów działkowych. Również działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Oławie protestowali przeciw tym zakusom. Kilkakrotnie wysyłano zbiorowe Protesty, Apele i Stanowiska - do wszystkich najważniejszych organów państwa i parlamentu.
Jednakże życie rodzin działkowców nie straciło na impecie i działkowcy dalej uprawiają swoje działki, a Zarząd organizuje normalną działalność na ogrodach. I tak:

1/
Rok 2005 - z okazji Dnia Działkowca zorganizowano spotkanie „przy kawie” z wyróżniającymi się i aktywnymi działkowcami – fotki z najładniejszymi działkami znajdują się w kronice ogrodowej.

2/
Rok 2006 – po odbytym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zorganizowano spotkanie z aktywem ROD w Domu Działkowca w celu określenia sposobu działania organów ROD.

3/
Rok 2007 – w czasie Dnia Działkowca wręczono 4 srebrne odznaczenia PZD dla:
- Janiny i Henryka Szymańskich – działka nr 90 „Odra”
- Jana Kowalczyka – działka nr 81 ”Odra”
- Ireny i Włodzimierza Szkriba – działka nr 9 „Odra”
- Kazimiery i Stanisława Konarskich – działka nr 108 „Róża”

oraz 1 odznaczenie brązowe dla:
- Mikołaja Demianiuka – działka nr 124 „Róża”
Oprócz wielu budujących i optymistycznych chwil był też czas smutny, bo w lipcu 1997r. powódź zalała 160 działek w ogrodzie „Róża”. Działkowcy stracili swój wieloletni dorobek, w szczególności drzewa i krzewy owocowe. Gorycz zniszczonych altan i wyposażenia była ogromna, jednak działkowcy podnieśli się i dużym wysiłkiem odbudowali wszystko to co zostało zniszczone.

4/
W roku 2007 ROD im. B. Chrobrego brał udział w okręgowym konkursie ogrodów działkowych i na najładniejszą działkę, organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu – ROD im. B. Chrobrego w Oławie zajął 12 miejsce w okręgu, a działka Lidii i Kazimierza Książczyk z „Odry” zajęła II miejsce. W dniu 27 września z okazji Dnia Działkowca zorganizowano spotkanie z działkowcami przy tradycyjnej kawie.

5/
W roku 2008 ROD im. B. Chrobrego w Oławie również brał udział w konkursach organizowanych przez OZPZD we Wrocławiu. Ogrody zostały wyróżnione 10 miejscem w okręgu, a działka nr 37 państwa Barbary i Jana Kulwickich w ogrodzie „Róża” została uznana jako wzorowa.


6/
W roku 2009 z okazji Dnia Działkowca Zarząd przekazał wszystkim działkowcom życzenia pomyślności poprzez Oławską Telewizję Kablową /OTVK/.

7/
Rok 2010 to rok zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych. Zebranie odbyło się w dniu 16 kwietnia 2010r. W wyniku głosowania ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium. Wybrano też nowy Zarząd i Komisje Statutowe. W wyniku ukonstytuowania w skład statutowych organów weszli:

Zarząd:
-Pelagia Mamzerowska – Prezes Zarządu,
-Jan Gmyz – Wiceprezes,
-Włodzimierz Szkriba – Sekretarz,
-Janina Szymańska – Skarbnik,
-Mikołaj Demianiuk – Członek.

Komisja Rewizyjna:
- Maria Procyk – Przewodnicząca,
- Mieczysław Walas – Z-ca Przew.
- Kazimiera Piaskiewicz – Sekretarz,

Komisja Rozjemcza:
- Stanisław Konarski – Przewodniczący,
- Tadeusz Niewiński – Z-ca Przew.
- Mieczysław Zając – Sekretarz,
- Józef Mikoda – Członek,
- Irena Taracińska – Członek.

Wiosna 2010r. zaczęła się jak zwykle. Kwiaty, kolorowe widoki na ogrodach. Ale przyszedł pamiętny maj. W maju znowu powódź na ogrodzie „Róża”. 155 działek tj. 86% działek tego ogrodu zostało zatopionych wodą od 60 ÷ 140 cm w zależności od miejsca.Zalane działki stały w wodzie do połowy lipca, a niżej położone nawet do przełomu września i października.Znowu rozgoryczenie działkowców i żal do wszystkich i wszystkiego dookoła. Po kilku latach kolejne straty działkowców w kolejnej powodzi. Wielu twierdzi, że zrezygnuje i porzuci te działki. Wielu tak też zrobiło. Zarząd ma potworne problemy z zagospodarowaniem tego ogrodu, co rodzi koszty związane z koszeniem opuszczonych działek. Wiele działek jest wolnych, gdyż ludzie boją się kolejnych powodzi. Dla złagodzenia strat poniesionych przez powódź OZPZD sfinansował zakup drzewek owocowych na kwotę 5 360 zł, oraz dostarczył nieodpłatnie wapno do dezynfekcji działek. Ponadto OZPZD zlecił przeprowadzenie badania stopnia skażenia gleby zalanych działek i sfinansował wywóz 2 kontenerów 7 m3 ze zniszczonym mieniem działkowców.
Pomimo tak nie sprzyjającej atmosfery wśród działkowców Zarząd próbuje podnieść ich na duchu i w czerwcu 2010r. organizuje piknik sponsorowany przez firmę „CAFE PRIMA” na placu przy Domu Działkowca. Dla dzieci organizowano: budowanie wieży z klocków, układanie bukietów, malowanie obrazków. Dla dorosłych wygłoszony został referat n.t. kawy i jej walorów. Piknik spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez obecnych działkowców i zadowoleniem przez dzieci z miło spędzonego czasu. Fotki znajdujące się w kronice ogrodowej są dobrą pamiątką z tego pikniku.
Oprócz piknikowej rozrywki Zarząd podjął się bardzo poważnego zadania, a mianowicie wymiany pokrycia dachu blachą /szwedzką/z własnych środków finansowych. Dotychczasowe pokrycie dachu z płyt „ondulay” uległo zniszczeniu i w czasie deszczu woda przeciekała do wnętrza Domu Działkowca.
W październiku 2010 roku Zarząd zorganizował spotkanie integracyjne działkowców z okazji Dni Działkowca. Spotkanie było udane przy pięknej pogodzie, grillowanie i piwo smakowało, a działkowcy Jadwiga i Stefan Wieliczkowie z działki nr 78 ogrodu „Róża” zostali wyróżnieni w konkursie „Najpiękniejsza Działka 2010 roku”.

8/
Rok 2011 to kolejny rok znacznych inwestycji w ROD. Latem 2011r. zostały wykonane dwie bramy wjazdowe i cztery furtki zatrzaskowe w ogrodzie „Odra” przy wsparciu finansowym OZPZD w kwocie 3 500 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota 10 350 zł.
Z okazji Dnia Działkowca w październiku 2011r Zarząd uhonorował przede wszystkim działkowców seniorów, wręczając im dyplomy i upominki. Wśród seniorów są:
- Maria Afanasjew – działka nr 144 „Róża„
- Władysława Ludwikowicz – działka nr 114 „ Odra”
- Janina Niewiada – działka nr 196 „Odra „
-Janina Pasikowska – działka nr 32 „Odra„
- Kazimiera Staruszkiewicz – działka nr 21 „Róża„
- Kazimiera Żygadło – działka nr 78 „Odra„
- Stanisław Gawlik – działka nr 129 „Odra”
- Marian Jackowski – działka nr 4 „Róża„
- Stefania Kowal – działka nr 115 ”Róża„
- Adam Zagórski – działka nr 124 „Odra„
- Tadeusz Zawer – działka nr 72 „Róża”
Atmosferę i przebieg zabawy na świeżym powietrzu oddają fotki znajdujące się w kronice ogrodowej.

9/
Rok 2012 to rok dynamicznych zmian również w składzie Zarządu ROD jak i Komisji Rozjemczej.
W związku z rezygnacją Pana Jana Gmyza z funkcji Wiceprezesa Zarządu, wczesną wiosną na Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Mikołaj Demianiuk dotychczasowy członek Zarządu.Ze względu na rezygnację Włodzimierza Szkriby z funkcji Sekretarza Zarządu,do pełnienia tej funkcji została powołana Pani Stanisława Socha nie pełniąca do tej pory żadnych funkcji w organach ROD. W celu wyeliminowania łączenia funkcji Księgowej i Kasjera w ROD, funkcję Kasjera powierzono Pani Janinie Szymańskiej pełniącej również funkcję Skarbnika Zarządu. W związku ze zwiększoną ilością zadań do wykonania przez Zarząd zaszła potrzeba uzupełnienia składu Zarządu. Na członka Zarządu został powołany dotychczasowy Sekretarz Komisji Rozjemczej Pan Mieczysław Zając. W celu uzupełnienia składu Komisji Rozjemczej w dniu 23.11.2012r Uchwałą nr 2/KR/2012 w miejsce Pana Mieczysława Zająca, do pełnienia funkcji Sekretarza Komisji został powołany działkowiec Pan Stanisław Więcek.
Rok 2012 to rok dalszych inwestycji w ROD. W czerwcu 2012r. wymieniono rynny dachowe i rury spustowe przy Domu Działkowca, ponadto została pomalowana elewacja Domu Działkowca na kolor zielony. Zamontowano uchwyty do flag: PZD, Narodowej i Unii Europejskiej.
W czerwcu ROD nie ustawał w protestach przed zakusami partii chcących unicestwić PZD i istnienie działek ogrodowych. Zostały wywieszone stosowne banery na bramach wjazdowych do ogrodów – fotki w kronice ogrodowej.
W lipcu 2012r została wykonana nowa brama wjazdowa i dwie furtki zatrzaskowe na ogrodzie „Róża” przy wsparciu finansowym OZPZD. Całkowity koszt inwestycji to kwota 6 519zł, przy dotacji OZPZD w kwocie 3 000 zł tj. 46% całkowitego kosztu.
Po prawie roku starań Zarządu w sierpniu 2012r. udało się zamontować z własnych środków finansowych znaki drogowe informujące kierowców pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 396 i 455 o zjazdach na parkingi ogrodów „Odra” i „Róża”, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na drodze tak dla działkowców jak i innych użytkowników tych dróg.
Dnia 8 września 2012r. na zorganizowanym Dniu Działkowca przez OZPZD we Wrocławiu, ogłoszono wyniki konkursu ogrodów okręgu wrocławskiego. ROD im. B. Chrobrego w Oławie zajął zaszczytne 5 miejsce, a nasi działkowcy wysokie 2 miejsce.
Zarząd ROD zorganizował 29 września obchody Dnia Działkowca przy Domu Działkowca, informując o zajętym 5 miejscu przez ROD i 2 miejsce przez działkowców Magdalenę i Zbigniewa Plizgów użytkowników działki nr 75 „Odra”.

10/
Rok 2013 w ROD im. B. Chrobrego rozpoczął się Walnym Zebraniem w dniu 15 marca 2013r. na którym również została podjęta uchwała zebranych działkowców w obronie ustawy o ROD. W maju 2013r. zostały wywieszone nowe banery przy bramach wjazdowych na ogrody w widocznych miejscach. W dniu 5 czerwca 2013r. działkowcy ROD im. B. Chrobrego brali udział w zorganizowanej przez OZPZD manifestacji popierającej projekt obywatelski ustawy o ROD.
W dniach 22 i 23 czerwca 2013r. po obfitych opadach deszczu znowu zostało zalanych 30 niżej położonych działek na terenie ogrodu „Róża” – fotki w kronice ogrodowej przypominają te smutne dni.
Na podstawie uchwały Walnego Zebrania ROD z dnia 15 marca 2013r. już wiosną tego roku Zarząd podjął działania zmierzające do budowy magazynu – garażu przy Domu Działkowca. Opracowanie projektu zlecono w Biurze Projektowym ETKa w Oławie. W wyniku ogłoszonego w dniu 16 maja 2013r. postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert, zgłosiły się 4 firmy, lecz do dnia 20 czerwca 2013r. oferty złożyły tylko dwie tj. Firma Budowlana AVIT Sp. z o.o. w Strzelinie i Firma BUD–REM Grzegorz Szuszkiewicz z Bystrzycy Oławskiej.
Na podstawie złożonych ofert kosztorysowych i projektów umów, powołana przez Zarząd komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Została wybrana oferta firmy AVIT Sp. z o.o. ze Strzelina. Na budowę zaplecza gospodarczego zwanego magazynem lub garażem została podpisana umowa nr 01/07/2013 w dniu 15.07.2013r. z terminem wykonania w ciągu 2 miesięcy licząc od daty przekazania placu budowy do dyspozycji wykonawcy zlecenia. Zarząd ROD, a szczególnie prezes Zarządu „na własnej skórze” doświadczyła jak trudne jest to zadanie dla działaczy społecznych ROD podjęcie się tak trudnego zadania jakim jest budowa tego typu obiektu i jak wiele zabiegów trzeba wykonać i poświęcić swój czas i zdrowie aby doprowadzić realizację zadania do końca.
Za budową zaplecza magazynowo – gospodarczego przemawiają następujące fakty: Zarząd ROD im. B. Chrobrego proponując na Walnym Zebraniu budowę tego zaplecza gospodarczego tzn. magazynu/garażu na planowany zakup traktorka – kosiarki, miał na myśli fakt, że działkowcom przybywa lat, a ubywa sił by sprostać zadaniu wielokrotnego w ciągu roku koszenia dróg i alejek ogrodowych o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha małą kosiarką spalinową ulegającą częstym awariom mechanicznym silnika w wyniku przegrzania lub uszkodzenia napędu. Zaplecze gospodarcze będzie wykorzystywane również do złożenia krzeseł i stołów ogrodowych, dwóch grilli, kosiarki spalinowej , podkaszarki żyłkowej, piły spalinowej, drabiny aluminiowej i innego mienia ROD. Miesiąc lipiec i sierpień 2013r. to okres budowy tego tak bardzo potrzebnego zaplecza gospodarczego.
Od miesiąca 1 lipca 2013r. weszła w życie i do stosowania nowa ustawa o gospodarce odpadami. Wg nowych zasad gospodarki odpadami odpowiedzialność za ten problem przejęły samorządy lokalne. W Oławie problemem odbioru odpadów zajmuje się Związek Międzygminny Ślęża – Oława. Od lipca tego roku Zarząd ROD dokonuje opłaty za odbiór odpadów na konto tego Związku. Opłaty za odbiór odpadów z naszych ogrodów to znaczne /zwiększone/ obciążenie budżetu ROD. Wprowadzenie nowych zasad odbioru i gospodarowania odpadami ma na celu wyeliminowanie możliwości /opłacalności/ wyrzucania odpadów do lasów, rowów przydrożnych i innych ustronnych miejsc. Życie pokaże czy założenia ustawy o gospodarce odpadami spełnią oczekiwania ustawodawcy.
Rok 2013 to rok jubileuszu 35-lecia istnienia naszych ogrodów i ostatni rok istnienia ogrodów pod „rządami” dotychczasowej ustawy o ROD. Rok następny przyniesie trudne do przewidzenia dzisiaj zmiany w życiu społeczności polskich działkowców.
W dniu 12.09.2013r. został podpisany Aneks do umowy na wykonanie tynków zewnętrznych i położenie struktury. Przewidywany termin wykonania do 30 września 2013r. Jednakże wykonywanie tych prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Brawo - pomimo nie sprzyjającej pogody, udało się wykonać w terminie pełny zakres prac ujęty w aneksie do umowy.
W dniu 20 września 2013r. pięcioosobowa delegacja działkowców z ROD im. B. Chrobrego uczestniczyła w Manifestacji pod Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD – fotki z udziału w tej Manifestacji są w Kronice Ogrodowej.
W dniu 10 października 2013r. 15 osobowa delegacja działkowców naszego ROD uczestniczyła w ogólnopolskiej Manifestacji działkowców pod Sejmem i Urzędem Rady Ministrów w Warszawie, w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD – fotki z tej Manifestacji są w Kronice Ogrodowej.
W dniu 11 października 2013r. zostały sfinalizowane starania o założenie strony internetowej naszego ogrodu. Od tego dnia działkowcy i inni zainteresowani działalnością , osiągnięciami i ważnymi komunikatami Zarządu naszego ROD mogą zapoznawać się poprzez to nowoczesne medium.
W dniu 23 października 2013r. z udziałem przedstawicielki Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbył się komisyjny odbiór zaplecza gospodarczego /magazynu/ przy Domu Działkowca ROD im. B. Chrobrego w Oławie.
W dniu 18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40). Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014r.

11/
Rok 2014

Po kilku tygodniach zmagań Prezesa ROD Pani Pelagii Mamzerowskiej z nadzorem budowlanym w Oławie, wreszcie w dniu 23 stycznia 2014r. został odebrany przez przedstawicielki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie nowo dobudowany magazyn do Domu Działkowca – dużo swojego zdrowia poświęciła Pani Prezes, żeby przebrnąć tę biurokratyczną i oporną „materię”. Co za ulga!!!

Decyzją Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, kadencja wszystkich organów Rodzinnych Ogrodów Działkowych została przedłużona o 1 rok. Oznacza to, że najbliższe Walne Zebranie członków PZD będzie Walnym Zebraniem Sprawozdawczym. Decyzja ta została podjęta ze względu na konieczność wdrożenia w życie postanowień nowo uchwalonej 13 grudnia 2013r. ustawy o ROD przez doświadczone Zarządy ROD.

W dniu 30 stycznia 2014r. został zakupiony nowy traktorek – kosiarka produkcji szwedzkiej STIGA ESTATE Tornado 14. Zakup został zrealizowany w salonie HORTICO we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 66. Przedstawiciel HORTICO dostarczył ten traktorek w dniu 1 lutego 2014r. /sobota/do garażu przy Domu Działkowca. Traktorek zastąpi wyeksploatowaną małą kosiarkę wymagającą kosztownego i nieopłacalnego remontu.

W dniu 21 marca 2014r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Gimnazjum nr 1 w holu na I pietrze. W Walnym Zebraniu uczestniczyło 70 działkowców. Podjęto Uchwały m. innymi:
- wykonanie nowego ogrodzenia przy Domu Działkowca od strony alejki z bramą wjazdową dla traktorka - kosiarki,oraz furtką.
- wyłożenie kafelkami podłóg w pomieszczeniu kuchennym, toalecie i pomieszczeniu kasowym - ale czy się uda to zrealizować?

Zebranie wszystkich działkowców:
Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, w dniu 27 czerwca 2014r. odbyło się Zebranie wszystkich działkowców w Gimnazjum Nr 1, w sprawie wyboru stowarzyszenia które będzie prowadzić nasz ogród. W zebraniu w II terminie wzięło udział 69 działkowców na 404 zaproszonych działkowców, co stanowi 17,1 %. Oznacza to, że ze względu na brak kworum Zebranie wszystkich działkowców naszego ROD nie mogło podjąć żadnej uchwały w tej kwestii. ROD im. B. Chrobrego w Oławie pozostaje w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD.


* W lipcu 2014r. zostało wykonane nowe ogrodzenie od strony alejki przy Domu Działkowca, wraz z bramą wjazdową i furtką. Ogrodzenie wykonano z pręta kwadratowego 12x12mm, więc będzie trwałe i estetyczne.

* W sierpniu 2014r. w Domu Działkowca został przeprowadzony remont pomieszczenia sanitarnego WC i tzw. kuchni, poprzez wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, oraz wyłożenie kafelkami posadzki i ścian w WC, oraz posadzki i części ściany nad zlewozmywakiem w kuchni. Wymieniono na nową muszlę klozetową i umywalkę z szafką w pomieszczeniu sanitarnym WC, oraz zamontowano nowy zlewozmywak w kuchni.

* Wykonano odwodnienie podziemne wody opadowej pochodzącej z rynien Domu Działkowca.

* Uporządkowano i zrekultywowano powierzchnię działki przejętej przez Zarząd, powiększając w ten sposób teren niezbędny do organizacji imprez dla działkowców np. Dnia działkowca.

* W sobotę 13 września 2014r. od godz. 14.00 na koniec przedłużonej o 1 rok kadencji Zarząd zorganizował spotkanie działkowców z okazji ogólnopolskich Dni Działkowca. W spotkaniu wzięło udział łącznie z obydwu ogrodów 60 działkowców. Siedmiu najbardziej aktywnych działkowców przy pracach na rzecz ogrodu zostało nagrodzonych cennymi nagrodami w postaci sekatorów dwuręcznych marki FISKARS, a są to:
1. Jan Kowalczyk
2. Tadeusz Jurkiewicz
3. Jan Kulak
4. Henryk Rainczuk
5. Witold Kaczmarek
6. Kazimierz Pawlak
7. Grzegorz Żmitrowicz
Pogoda dopisała, a działkowcy przy pysznych kiełbaskach i kaszance z grilla, piwie, ciastach i napojach rozweselających bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych. Fotki znajdują się w Kronice Ogrodowej i na stronie internetowej naszego ROD.

12/
Rok 2015

W dniu 28 marca 2015r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym po nietypowej bo 5 letniej kadencji dotychczasowy Zarząd uzyskał absolutorium. Został wybrany nowy 5 osobowy Zarząd w składzie:
Pelagia Mamzerowska – Prezes
Stanisław Konarski – Wiceprezes
Jadwiga Piasecka – Sekretarz
Janina Szymańska – Skarbnik
Mieczysław Zając – Członek

Ponadto wybrano 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Maria Procyk – Przewodnicząca
2. Mieczysław Zając – Z-ca Przew.
3. Kazimiera Stępień – Sekretarz

Na tym Zebraniu został przyjęty Plan Pracy Zarządu na rok 2015 i na kadencję 2015 ÷ 2018r.
Najważniejsze zadania inwestycyjne w roku 2015 to:
1. Wykonanie nowego ogrodzenia przy przejętej przez Zarząd w roku 2014 działce obok, takiego samego jak przed Domem Działkowca,
2. Wykonanie pomostu obsługowo – naprawczego dla traktorka – kosiarki.
Obydwa zadania zostały wykonane.


13/
Rok 2016
W dniu 2 kwietnia 2016r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015r. Na tym Walnym Zebraniu podjęto dwie uchwały dotyczące przyjęcia do realizacji w 2016r. bardzo ważnych zadań remontowych, a mianowicie:
1. Wymiana sufitu w pomieszczeniach Domu Działkowca o powierzchni 37,7 m2 i pomalowanie ścian o powierzchni 95 m2.
2. Wyłożenie płytkami ceramicznymi dwóch pomieszczeń biurowych Domu Działkowca o łącznej powierzchni 35 m2.
Zadanie nr 1 przyjęte Uchwałą Walnego Zebrania nr 4/2016 zostało wykonane już w kwietniu 2016r. Zadanie nr 2 przyjęte Uchwałą Walnego Zebrania nr 5/2016 zostało wykonane w czerwcu 2016r.
Tuż po odbyciu Walnego Zebrania „wyskoczyła” niespodziewana awaria starego hydroforu w Domu Działkowca i trzeba było zakupić nowy hydrofor, a to był nie planowany wydatek. Po zamontowaniu nowego hydroforu okazało się, że to nie jest koniec niespodzianek, bo brakuje wody z obecnego ujęcia wodnego do użytku gospodarczego w Domu Działkowca i podlewania roślin ozdobnych. Zachodzi zatem potrzeba wykonania nowego ujęcia wody i to jest kolejny nie planowany wydatek.
Na przełomie czerwca i lipca 2016r. zostało wykonane nowe ujęcie wody z podłączeniem do nowego hydrofora – wreszcie nie brakuje nam wody w kranach Domu Działkowca.
Oprócz tych wydatków Zarząd musiał podjąć decyzję o zakupie nowej pilarki spalinowej, gdyż w starej pilarce w czasie intensywnych prac zatarł się silnik a naprawa jej wg opinii Zakładu Naprawy Sprzętu Ogrodowego w Jaczkowicach nie była opłacalna.
W celu dokończenia prac remontowo – wyposażeniowych w Domu Działkowca na początku sierpnia 2016r. wymieniono troje drzwi tj. do toalety, do biura i do pomieszczenia zwanego kuchnią.
W sierpniu 2016r. zakupiono też dwa nowe biurka, gdyż dotychczasowe nie nadawały się już do naprawy.
W dniu 11 sierpnia 2016r. Zarząd podjął decyzję zorganizowania w dniu 1 października 2016r. na terenach zielonych przy Domu Działkowca „Dnia Działkowca 2016”. Już 12 sierpnia zostały wywieszone stosowne ogłoszenia na wszystkich tablicach ogłoszeń i stronach internetowych ROD.


14/
Rok 2017
W dniu 18 marca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD. Jedną z bardzo ważnych uchwał było przyjęcie uchwały w sprawie zakupu i montażu 5 sztuk nowych gablot ogłoszeniowych.
Już 29 maja 2017r. rozpoczęto montowanie nowych gablot. Nowe gabloty są solidne, bardzo eleganckie, przestrzenne, pozwalające udostępniać przez Zarząd wszystkie istotne ogłoszenia dla działkowców.
Oprócz gablot ogłoszeniowych w których będą publikowane przez Zarząd ROD wiadomości dla działkowców, przewidziano zamontowanie w pierwszych dniach lipca 2017r trzech tablic ogólnodostępnych do publikacji różnych ogłoszeń, jak i różnego rodzaju reklam. Usytuowanie dwóch tablic tzw. publicznych, będzie zamontowane poza ogrodzeniem zewnętrznym ogrodów przy furtkach wejściowych na ogród, a jedna tablica na parkingu ogrodu „Odra”.
Zarząd postanowił zgłosić ROD do konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”, oraz jedną działkę z ogrodu „Odra” do konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017”.


c.d.n.......+ 0 - 0

dodaj komentarz
ocen publikację
wszystkie publikacje mieszkańca


ilość komentarzy: 0
PZD ROD im. B. Chrobrego w Oławie
dołaczył(a): 2010-09-04
Miasto: Oława
adres: ul. Oleśnicka 31
tel.:
www.: rodzaodrze.olawa.info
zawód: firma / instytucja

o sobie:
rok 2018 będzie rokiem jubileuszu 40 lecia powstania ogrodu ODRA i 35 lecia powstania ogrodu RÓŻA.aktywność (punktów):
34 wiarygodność

Zaproś do grona Znajomych
Napisz do mieszkańca

Znajomych: 0.

oCity 2012 - 2018 | polityka prywatności | regulamin